Loại bỏ fb_comment_id, fb_action_ids ra khỏi đường dẫnThủ thuật này áp dụng cho mọi website (không phân biệt nền tảng) đang sử dụng hệ thống bình luận bên thứ ba của Facebook và bật tính năng Notification (thông báo). Khi có người trả lời comment của người A sẽ có thông báo đến trang FB của người A. Khi bấm vào thông báo đó, tuy vẫn ra trang bài viết mà 2 người đó đang thảo luận nhưng các bạn để ý ở cuối đường dẫn url trên thanh địa chỉ xuất hiện 1 chuỗi query string dạng “?fb_comment_id=abcxyz”. Về lâu dài, Google sẽ index và đẩy hàng loạt thông báo nội dung trùng lặp về Google Search Console. Để khắc phục vấn đề này, các bạn có thể làm như sau.

1. Với Apache, Litespeed (có tệp .htaccess)

Thêm vào dưới dòng “RewriteBase /” đoạn code sau rồi lưu lại.

RewriteCond %{QUERY_STRING} fb_action_ids=.*$
RewriteRule .* %{REQUEST_URI}? [R=301,L]
RewriteCond %{QUERY_STRING} fb_comment_id=.*$
RewriteRule .* %{REQUEST_URI}? [R=301,L]

2. Với Nginx (không có tệp .htaccess)

Thêm vào phần location / {…} đoạn code bên dưới (trước đoạn “index index.php…”).if ($args ~ "fb_action_ids=.*$") {
set $rule_0 1$rule_0;
}
if ($rule_0 = "1"){
rewrite .* $uri? permanent;
}
if ($args ~ "fb_comment_id=.*$") {
set $rule_1 1$rule_1;
}
if ($rule_1 = "1") {
rewrite .* $uri? permanent;
}

Sau khi lưu thành công tệp cấu hình nginx, nhớ phải chạy lệnh “restart service nginx” thì mới có hiệu lực nhé! 🙂

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

avatar